​చందాల వివరా​లు

సంవత్సర చందా          రూ. 300.00     Paytm      పోస్టల్ చిరునామా

2  సంవత్సరాల చందా  రూ. 600.00     Paytm     పోస్టల్ చిరునామా

3 సంవత్సరాల చందా   రూ.900,00      Paytm     పోస్టల్ చిరునామా 

4 సంవత్సరాల చందా   రూ.1,200.00   Paytm     పోస్టల్ చిరునామా

5 సంవత్సరాల చందా   రూ.1,500.00   Paytm     పోస్టల్ చిరునామా

10 సంవత్సరాల చందా రూ.3,000.00   Paytm     పోస్టల్ చిరునామా

జీవిత చందా                    రూ.5,000.00   Paytm     పోస్టల్ చిరునామా

విరాళాలు       50 , 100 , మరింత                             పోస్టల్ చిరునామా


డబ్బులు చెల్లించిన తరువాత పోస్టల్ అడ్రసును పూర్తిచేయాలి.