​చందాల వివరా​లు

Bharat Pe App QR Code

Present Subcription Tariff

                               డబ్బులు చెల్లించిన తరువాత పోస్టల్ అడ్రసును పూర్తిచేయాలి.

Announce coming anuvarsary Subcription Tariff

  • సంవత్సర చందా                రూ.          300.00
  • 2 సంవత్సరాల చందా        రూ.          500.00
  • 3 సంవత్సరాల చందా        రూ.          800.00
  • 4 సంవత్సరాల చందా        రూ.      1,000.00
  • 5 సంవత్సరాల చందా        రూ.      1,200.00
  • 10 సంవత్సరాల చందా      రూ.     2,500.00
  • జీవిత చందా                        రూ.     3,000.00